1717 v. Krosigk
1721 v. Friesenhausen
1727 v. Bredow
1733 v. Kortzfleisch
1734 v. Goetze
1742 v. Katt
1756 v. Froideville
1758 v. Pannewitz
1759 v. Lettow
1759 v. Schweinichen
1763 v. Podewils
1769 v. Hirsch
1771 v. Treskow
1775 v. Müllenheim
1775 v. Linstow
1782 v. Blumenthal
1787 v. Brause
1787 v. Werther
1790 v. Uechtritz
1790 v. Auer
1803 v. Larisch
1808 v. Twardowski
1813 v. Werder
1816 v. Manstein
1831 Frhr. v. Preußer
1838 v. Heuduck
1841 v. Kalckreuth
1844 Frhr. v. Wechmar
1850 v. Oelrichs
1856 Kulenkamp
1857 v. Graevenitz
1860 Gr. zu Dohna
1866 v. Winterfeld
1872 v. Mecklenburg
1874 v. Bernhardi
1878 v. Schäffer
1882 Frhr. v. Troschke
1883 Frhr. v. Fürstenberg Vorbeck
1884 Frhr. v. Broich
1886 v. Rosen
1890 v. Rabe
1895 v. Oertzen
1897 Gr. v. Schmettow
1901 v. Boddien
1902 Schalscha v. Ehrenfeld
1914 v. Quast
1918 Gilbert Graf Hamilton