1807 v. Mutius
1810 v. Lessel
1813 v. Briesen
1816 v. Krosigk
1823 Bar. v. d. Busche Yppenburg
1829 v. Fröhlich
1838 v. Reitzenstein
1841 v. Tresckow
1848 v. Sydow
1853 v. Gansauge
1854 Gr. zu Solms Laubach
1858 v. Noville
1862 v. Barby
1868 v. Oppen
1874 Taets von Amerongen
1882 Frhr. v. Schleinitz
1888 v. Frankenberg-Proschlitz
1892 Gr. W. v. Moltke
1896 v. Szymonski
1899 Gr. K. v. Moltke
1901 v. Bollard-Bockelberg
1906 Graf Schmettow
1912 v. Websky
1914 v. Giese
1917 Graf Magnis
1917 v. Behr
1918 v. Heydebrand